Ładuję...

Regulamin sklepu internetowego

Ważny od 01.01.2023

Regulamin sklepu internetowego

Definicje

 1. Adres pocztowy - Nesperta Europe Sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek.
 2. Adres reklamacyjny: Nesperta Europe Sp. z o.o., ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.
 3. Aplikacja - bezpłatna aplikacja mobilna SEMILAC, stworzona i utrzymywana przez Sprzedającego i udostępniana Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play (Android) lub App Store (iOS), przeznaczona do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego Użytkownika; zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika określa odrębny regulamin udostępniany za pośrednictwem Google Play (Android) i App Store (iOS).
 4. Brak Zgodności Produktu z Umową - brak zgodności Produktu z Umową zawartą z Kupującym Uprzywilejowanym w rozumieniu przepisów Prawa Konsumenckiego.
 5. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem https://semilac.pl/pl/sklep/dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 6. Dane kontaktowe:

  Nesperta Europe Sp. z o.o.
  ul. Obornicka 7
  62-002 Jelonek
  e-mail: sklep@semilac.pl
  telefon: 61 306 70 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

 7. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://semilac.pl/pl/sklep/dostawy
 8. Dowód zakupu - faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa lub inne dowody (w tym wystawione w formie elektronicznej) należycie potwierdzające wszystkie istotne warunki Umowy.
 9. Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 10. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (niebędąca Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, ani Konsumentem).
 11. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 12. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. Kupujący - Konsument lub Klient lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 15. Kupujący uprzywilejowany - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 16. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 17. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 18. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem „https://semilac.pl/pl/sklep/dostawy”.
 19. Prawo konsumenckie - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 20. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 21. Produkt spersonalizowany - rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 22. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem danej umowy
 23. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 24. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy niebędące Adresem Pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 25. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 26. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy
 27. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.semilac.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 28. Sprzedający:

  Nesperta Europe sp. z o.o.
  ul.Obornicka 7
  62-002 Jelonek
  NIP: 5252837102, REGON: 387104337

  zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000860765, który to rejestr dostępny jest pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

 29. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem https://www.semilac.pl, prowadzona przez Sprzedającego; zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony określa odrębny regulamin udostępniany na Stronie.
 30. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 31. Umowa - umowa sprzedaży Rzeczy lub sprzedaży Rzeczy z Dostawą
 32. 32. Urządzenie Mobilne - urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny Android lub system iOS.
 33. Użytkownik - użytkownik Sklepu lub Aplikacji (w tym Kupujący).
 34. Wada - niezgodność Rzeczy sprzedanej z Umową zawartą przez Sprzedającego z Klientem w rozumieniu art. 5561§ 1 Kodeksu Cywilnego, będąca albo Wadą Fizyczną albo Wadą Prawną.
 35. Wada fizyczna - Wada niebędąca Wadą Prawną
 36. Wada prawna - sytuacja, kiedy Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 37. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego, złożone za pośrednictwem Sklepu (na Stronie lub w Aplikacji), określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy oraz, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

Warunki ogólne

 1. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umów zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., nie znajdują zastosowania.
 2. Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium (i) Rzeczpospolitej Polskiej, oraz (ii) państw, które znajdują się na liście dostępnej pod adresem https://semilac.pl/pl/sklep/dostawy.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi Dostawy i dostarczać:
  1. w przypadku Kupujących Uprzywilejowanych: Rzeczy, które nie wykazują Braku Zgodności Produktu z Umową Zawartą z Kupującym Uprzywilejowanym;
  2. w przypadku Klientów: Rzeczy wolne od Wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: podsumowania Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf., oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. przekazania dowodu zakupu.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu:
  1. na Stronie Internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie Strony Internetowej, udostępnionym na https://semilac.pl/pl/sklep/regulamin.
  2. w Aplikacji na Urządzeniach Mobilnych, na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Semilac, udostępnionym użytkownikowi przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji.

Zawarcie Umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka Produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form, tj.:
  4. jeżeli Kupujący dokonuje płatności z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność za pobraniem albo płatność online realizowana przez serwis Autopay, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego, w tym np.: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online Pay by link, szybkim przelewem, BLIK etc.;
  5. jeżeli Kupujący dokonuje płatności spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: płatność online realizowana przez serwis PayPal, m.in. kartą płatniczą, kartą kredytową lub w formie przelewu bankowego (brak możliwości wyboru płatności za pobraniem);
  6. wybór miejsca wydania Produktu;
  7. złożenie w sklepie Zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku na Stronie lub w Aplikacji „Zamawiam i płacę” w zależności od wybranej opcji Dostawy.
 3. Konsument może skorzystać z usługi odroczonej płatności lub rozbicia ceny zakupu na raty, w ramach kredytu konsumenckiego zawartego na podstawie umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możliwość skorzystania z tej metody płatności uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji danych Konsumenta na podstawie kryteriów ustalonych przez PayPo. Więcej szczegółów dotyczących tej opcji płatności oraz jej warunków dostępnych jest tutaj: https://semilac.pl/pl/zaplac-pozniej-z-paypo-na-semilac-pl oraz na stronie https://www.paypo.pl/.
 4. Informacje prezentowane w Sklepie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedającego do Kupującego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie gwarantuje stałej dostępności Produktów w Sklepie.
 5. Klikając przycisk „Zamawiam i płacę” na Stronie lub w Aplikacji w ostatnim kroku procesu składania Zamówienia, Kupujący składa wiążącą ofertę zakupu Produktów przedstawionych w podsumowaniu Zamówienia.
 6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia (nie później jednak niż w terminie 48 godzin), Sprzedający wysyła do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wiadomość dot. zarejestrowania zamówienia Kupującego.
 7. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia Kupującego nie będzie możliwa, Sprzedający w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej:
  1. poinformuje Kupującego (pocztą elektroniczną albo pocztą elektroniczną i telefonicznie) o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo;
  2. zaproponuje Kupującemu (pocztą elektroniczną albo pocztą elektroniczną i telefonicznie) anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, przedmiotem Umowy będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 8. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części – Kupujący może potwierdzić Sprzedającemu (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie jako anulowane w całości przez Kupującego.
 9. Zawarcie umowy z Kupującym następuje w przypadku przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, z chwilą przyjęcia takiego Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego poprzez przesłanie wiadomości e-mail, w którym potwierdza on fakt zawarcia Umowy.,
 10. W odniesieniu do Produktów spersonalizowanych, Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji bądź odmowy realizacji Zamówienia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego Zmówienia w przypadku, gdy:
  1. sposób personalizacji Produktu określony w Zamówieniu zawiera treści bezprawne (np. nawołujące do nienawiści, proponujące przemoc lub dyskryminację);
  2. sposób personalizacji Produktu określony w Zamówieniu zawiera treści wulgarne lub obsceniczne, lub treści, które w ocenie Sprzedającego mogą zostać uznane za obraźliwe bądź szokujące;
  3. sposób personalizacji Produktu określony w zamówieniu mógłby naruszać prawa Sprzedającego bądź podmiotów trzecich;
   Sprzedający przekazuje Kupującemu oświadczenie o odmowie realizacji zamówienia na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu zamówienia.
 11. W przypadku braku zawarcia Umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty wpłaconych środków przy złożeniu Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 12. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) Zamówienia Kupującego uprzywilejowanego:
  1. płatnego za pobraniem - następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy;
  2. płatnego przelewem - następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego;
  3. płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Autopay, PayPal, PayPO) - następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.
 13. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) Zamówienia Klienta:
  1. płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy;
  2. płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego;
  3. płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Autopay, PayPal) następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.
 14. Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 15. Wysłanie produktów objętych treścią danego zamówienia następuje niezwłocznie po zrealizowaniu (przygotowaniu do wysyłki) takiego Zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej umowy. W przypadku Zamówienia obejmującego Produkt spersonalizowany, wysłanie produktów objętych treścią danego Zamówienia, następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia danej umowy. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca Wydania Rzeczy.
 16. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie Dowodu Zakupu potwierdzającego realizację transakcji w Sklepie wyłącznie w formie elektronicznej. Kupujący otrzyma Dowód Zakupu w formie papierowej, jeżeli zaznaczy odpowiednie pole formularza podczas składania Zamówienia w Sklepie – w takim wypadku Dowód Zakupu w wersji papierowej wysyłany jest do Kupującego wraz z zakupionym Produktem.
 17. Niezależnie od zgody wskazanej w ust. 16 powyżej, Sprzedający ma prawo do wystawiania i przesyłania Dowodu Zakupu wyłącznie w wersji papierowej, w przypadku, gdy wystawienie tego dokumentu w formie elektronicznej jest niemożliwe z uwagi na awarię Systemu.
 18. W przypadku wycofania przez Kupującego zgody na udostępnienie Dowodu Zakupu w formie elektronicznej przed realizacją Zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), Sprzedający przekaże Kupującemu Dowód Zakupu w wersji papierowej, wysyłając go na adres wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 19. Sprzedający wystawi Dowód Zakupu w momencie wysyłki Zamówienia. Sprzedający wystawia i udostępnia Dowody Zakupu (faktury) w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu konta, o którym mowa w § 2 ust. 9.
 20. Jeżeli w ramach danego Zamówienia Sprzedający przewiduje przekazanie dodatkowego upominku wraz z Produktem wchodzącym w zakres Przedmiotu Umowy, to w przypadku wyczerpania się wybranego przez Kupującego upominku, Sprzedający może zastąpić go dowolnym innym upominkiem

Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Kupującemu uprzywilejowanemu przysługuje na podstawie art.27 oraz art.7aa Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem ww. terminu.
 3. Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy w dowolny sposób, na przykład:
  1. pisemnie na adres: Nesperta Europe sp. z o.o., ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@nesperta.com;
   a w tym z wykorzystaniem formularza odstąpienia, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący uprzywilejowany może złożyć na formularzu, któregoego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, tj. na formularzu dostępnym pod adresem: https://semilac.pl/instrukcje/odstapienie_umowy_PL.pdf
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu uprzywilejowanemu na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący uprzywilejowany odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił w dowolny sposób na własny koszt i ryzyko albo za pomocą usług DPD lub InPost w sposób określony w § 5 ust. 12 poniżej na koszt Sprzedającego.
 8. Kupujący uprzywilejowany nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego uprzywilejowanego, zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący uprzywilejowany wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Kupującemu uprzywilejowanemu zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkt spersonalizowany);
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta jest ograniczona do szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku umyślnych działań Sprzedającego. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu Wad (niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych)
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego Uprzywilejowanego za Brak Zgodności Produktu z Umową, na zasadach określonych w rozdziale 5a Prawa Konsumenckiego.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego Uprzywilejowanego za Brak Zgodności Produktu z Umową istniejący w Momencie Wydania Rzeczy i ujawniony w ciągu dwóch lat od Momentu Wydania Rzeczy, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. W razie Braku Zgodności Produktu z Umową, Kupujący Uprzywilejowany może:
  1. żądać naprawy Produktu lub wymiany Produktu, przy czym:
   - Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący Uprzywilejowany żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący Uprzywilejowany żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego Uprzywilejowanego jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego; jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
   - W sytuacji naprawy lub wymiany Produktu, Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego Uprzywilejowanego o Braku Zgodności Produktu z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Uprzywilejowanego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący Uprzywilejowany go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający;
   - Kupujący Uprzywilejowany obowiązany jest udostępnić Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedający odbiera od Kupującego Uprzywilejowanego Produkt na swój koszt;
   - Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się Braku Zgodności Produktu z Umową, Sprzedający demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt;
   - Kupujący Uprzywilejowany nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony przez Sprzedającego;
  2. b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
   - Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 5 ust. 4 lit. a pkt i. powyżej niniejszego Regulaminu;
   - Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 5 ust. 4 lit. a pkt ii-iv powyżej niniejszego Regulaminu;
   - brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
   - brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 5 ust. 4 lit. a powyżej niniejszego Regulaminu;
   - z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedający nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Uprzywilejowanego.
 5. Kupujący Uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Brak Zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Brak Zgodności Produktu z Umową jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego Uprzywilejowanego wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący Uprzywilejowany zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 7. W razie odstąpienia od umowy Kupujący Uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. W takiej sytuacji Sprzedający zwraca Kupującemu Uprzywilejowanemu cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 8. Bez uszczerbku dla obowiązków wynikających z art. 43d. Prawa Konsumenckiego, w celu dostarczenia Produktu Sprzedającemu na koszt Sprzedającego, Kupujący Uprzywilejowany może, między innymi, zlecić zwrot Produktu za pomocą usług:
  1. DPD pod adresem wskazanym tutaj („Panel DPD”). Po podaniu danych kontaktowych, adresu nadania przesyłki oraz uzgodnieniu terminu nadania przesyłki, kurier DPD odbierze Produkt, który wykazujące Brak Zgodności Produktu z Umową i dostarczy je Sprzedającemu;
  2. Paczkomat®️ InPost pod adresem wskazanym tutaj. Po podaniu wymaganych w formularzu danych kontaktowych, numeru Zamówienia oraz powodu zwrotu rzeczy, zgłoszenie Kupującego Uprzywilejowanego zostanie zweryfikowane. O potwierdzeniu lub odrzuceniu zlecenia zwrotu rzeczy, Kupujący Uprzywilejowany zostanie poinformowany drogą e-mailową. W wysłanej wiadomości e-mail znajdą się również szczegółowe informacje o sposobie zapakowania i nadania wadliwych rzeczy do wysyłki (w tym informacje o kodzie nadania) za pośrednictwem Paczkomat®️ (InPost). Koszt przesyłki zwrotnej Produktu, który wykazuje Brak Zgodności Produktu z Umową, do Sprzedającego, zleconej za pomocą Panelu DPD lub Panelu Szybkiezwroty.pl, ponosi Sprzedający.
 9. Sprzedający zwraca Kupującemu Uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania Kupującego Uprzywilejowanego z prawa obniżenia ceny nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego Uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący Uprzywilejowany, chyba że Kupujący Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Brak Zgodności Produktu z Umową, jeżeli Kupujący Uprzywilejowany, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym stosowania plików cookie przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem https://semilac.pl/pl/polityka-prywatnosci jak i za pośrednictwem Aplikacji.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność́ dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność́ dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Kupujących;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika na Stronie Internetowej Regulamin Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji w zakładce Regulamin Sklepu Internetowego. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uprzywilejowany uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.
 6. Kwestie sporne, jeśli Kupujący uprzywilejowany wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Kupującym uprzywilejowanym, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 8. Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. W przypadku sporu Sprzedającego z Klientem (to jest z Kupującym niebędącym Konsumentem, ani Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym), sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.