Ładuję...

Regulamin strony internetowej

Ważny od 01.01.2023

Regulamin strony internetowej

Definicje

 1. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna SEMILAC, stworzona i utrzymywana przez Usługodawcę i udostępniana Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play (Android) lub App Store (iOS), przeznaczona do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego Użytkownika, posiadająca odrębny regulamin.
 2. Dane Osobowe - wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie Rejestracji Konta na Stronie Internetowej oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na Stronie Internetowej lub w Aplikacji umożliwiający założenie Konta.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 5. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod Loginem konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Strony Internetowej lub Aplikacji, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Login - wybrana podczas Rejestracji nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Istnieje możliwość logowania za pomocą posiadanego przez Użytkownika Konta na Stronie Internetowej Usługodawcy dostępnej pod adresem https://www.semilac.pl lub Konta posiadanego w Aplikacji.
 8. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług Elektronicznych na Stronie Internetowej, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług Elektronicznych.
 9. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca – Nesperta Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jelonku, adres: ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000860765; NIP: 5252837102; REGON: 387104337; BDO 000565716; o kapitale zakładowym: 15.000.000,00 zł.
 11. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).
 12. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.).
 13. Ustawa Prawo Własności Przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn.zm.).
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca użytkownikiem Internetu, korzystająca ze Strony Internetowej.
 15. Produkty – produkty oferowane przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym.
 16. Polityka Prywatności - odrębny od niniejszego Regulaminu dokument regulujący zasady przetwarzania przez Usługodawcę Danych Osobowych w wykonaniu obowiązków wynikających z RODO, dostępny na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka Prywatności”.
 17. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania ze Strony Internetowej.
 19. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie Internetowej lub w Aplikacji, umożliwiająca zalogowanie do Konta na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
 20. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.
 21. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie na Produkty, którego regulamin udostępniony jest na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji.
 22. Strona Internetowa - strona internetowa dostępna pod adresem https://www.semilac.pl, prowadzona przez Usługodawcę.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Strony Internetowej oraz związane z tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej Usługi Elektroniczne na zasadach określonych w Regulaminie i w tym zakresie Usługobiorcy zawierają z Usługodawcą Umowy o świadczenie w/w Usług Elektronicznych.
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na Stronę Internetową.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony Internetowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz przestrzegania ich postanowień.
 5. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej obowiązuje przez okres korzystania przez Użytkownika z Usługi Elektronicznej i wygasa z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi Elektronicznej.
 7. Założenie Konta nie jest wymagane do przeglądania zawartości Strony Internetowej z ograniczeniem do zakresu dostępnego bez założenia Konta.
 8. Usługa Elektroniczna polega na umożliwieniu Użytkownikom
  1. Przeglądania i zakupu Produktów w Sklepie Internetowym oraz dostępu do historii Zamówień;
  2. Uczestniczenia w Programie Punktowym;
  3. Uczestniczenia w życiu społeczności Usługodawcy, w tym organizowanych przez Usługodawcę konkursach, wydarzeniach i quizach;
  4. Nauki i pogłębiania wiedzy poprzez zapoznawanie się udostępnianymi przez Usługodawcę materiałami;
  5. Wyszukiwania Produktów oraz sklepów stacjonarnych Usługodawcy;
  6. Kontaktu z Usługodawcą, w tym w celu uzyskania pomocy.
 9. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączenia ze Stroną Internetową zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 10. Usługodawca może powierzyć zarządzanie Usługą Elektroniczną innemu podmiotowi współpracującemu z Usługodawcą.

Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik zobowiązuje się korzystać z niej zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi. W przypadku, gdy do korzystania z określonych funkcjonalności Strony Internetowej wydane zostaną szczegółowe regulaminy lub warunki świadczenia Usługi, wówczas korzystanie z tych funkcjonalności możliwe jest dopiero po akceptacji tych regulaminów lub warunków. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na jakikolwiek zapis Regulaminu, wówczas zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania ze Strony Internetowej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony Internetowej w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania treści nieodpowiednich oraz naruszających moralność publiczną lub dobre obyczaje.

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Strony Internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem Usług Elektronicznych niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  2. zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików cookies.
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie może gwarantować prawidłowości funkcjonowania Strony Internetowej i może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług Elektronicznych.
 3. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Usługobiorcy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Konto Użytkownika

 1. Założenie Konta nie jest wymagane do przeglądania zawartości Strony Internetowej z ograniczeniem do zakresu dostępnego bez założenia Konta.
 2. W przypadku dokonania uprzedniej Rejestracji przez Użytkownika w zintegrowanej ze Stroną Internetową usługą Konto dostępną za pośrednictwem Aplikacji Usługodawcy, Użytkownik może zalogować się na Stronie Internetowej używając Hasła oraz Loginu utworzonego w Aplikacji.
 3. W ramach Rejestracji Konta na Stronie Internetowej wymagane jest od Użytkownika wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię;
  3. Nazwisko,
  4. Hasło.
 4. Do momentu zakończenia Rejestracji może ona być przerwana w każdej chwili. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć poszczególne dane lub zamknąć Stronę Internetową. Po zakończeniu procesu Rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane.
 5. Po otrzymaniu od Użytkownika oferty dotyczącej zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca prześle Użytkownikowi stosowne potwierdzenia oraz link weryfikujący na adres e-mail, podany w ramach Rejestracji. Przesłanie rzeczonego potwierdzenia oznacza równocześnie przyjęcie oferty zawarcia Umowy dotyczącego świadczenia Usługi Elektronicznej. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi Elektronicznej po dokończeniu procesu Rejestracji.
 6. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu Rejestracji opisanego w Regulaminie.
 7. Poprzez zrealizowanie procedury Rejestracji, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż wyraża zgodę na zbieranie przez Usługodawcę Danych Osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie Rejestracji i ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w § 10 Regulaminu.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika z wykorzystaniem innego adresu e-mail.

Program Punktowy

 1. Uczestnictwo w Programie Punktowym powstaje z chwilą Rejestracji Konta na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
 2. Uczestnikiem Programu Punktowego może być tylko zarejestrowany Użytkownik.
 3. Punkty naliczane są Użytkownikowi zgodnie z następującymi zasadami i w następujących terminach:
  1. Za zakup Produktów za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji w ramach zarejestrowanego Konta;
  2. Za każde pełne zapłacone 1,00 zł ceny brutto za Produkty, Użytkownikowi naliczane jest 1 Punkt, przy czym przez cenę należy rozumieć cenę już obniżoną o ewentualne rabaty;
  3. Kwoty należne do zwrotu Użytkownikowi pomniejszają wskazaną w pkt i) powyżej kwotę zapłaconą;
 4. Punkty naliczane są automatycznie z uwzględnieniem pkt i-ii. powyżej po upływie 35 dni od dnia zapłacenia za zakupione Produkty;
 5. Liczba Punków do zdobycia przez Użytkownika za dany Produkt wyświetlana jest przy danym Produkcie i nie uwzględnia dodatkowych rabatów, które mogą wpłynąć na obniżenie liczby Punktów za ten Produkt - ostateczna liczba Punktów do zdobycia za dane zakupy wyświetlana jest w ostatecznym podsumowaniu zakupów.
 6. Punkty mogą zostać naliczone Użytkownikowi także na podstawie odrębnych regulaminów konkursów lub akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą – na zasadach i w terminach tam wskazanych.
 7. Użytkownik posiada dostęp do liczby aktualnie posiadanych Punktów po zalogowaniu na Konto w Aplikacji w zakładce „Moje Punkty”.

Prawa własności intelektualnej

 1. Korzystając z Strony Internetowej, Użytkownik może mieć styczność ze znakami handlowymi, utworami lub treściami do których prawa własności intelektualnej należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich, w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz/lub Ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej zobowiązuje się nie korzystać z tych znaków handlowych, utworów i treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz odnośnymi dotyczącymi ich regulaminami/umowami.
 2. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 3. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Strony Internetowej Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: sklep@semilac.com lub telefonicznie pod numerem biura obsługi klienta Usługodawcy: +48 61 306 70 30, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 2. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach zgłoszenia reklamacji. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona Internetowa oraz wszystkie Usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awarią lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą
  przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony Internetowej w celu jej ulepszenia, dodawania nowych funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Zakończenie korzystania ze strony internetowej oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie ze Strony Internetowej.
 2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn usunąć Konto za pomocą uruchomienia funkcji „Usuń Konto”.
 3. Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy, na podstawie której Usługodawca świadczy Usługę na jego rzecz w terminie 14 dni od dnia Rejestracji.

Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym stosowania plików cookie przez Sprzedającego znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://semilac.pl/pl/polityka-prywatnosci, jak i za pośrednictwem Aplikacji.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. Konieczność́ dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania Regulaminu
   w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. Konieczność́ dostosowania Regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. Rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony Internetowej, w tym wprowadzenie nowych Usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Strony Internetowej;
  4. Zmiana warunków technicznych świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  5. Konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  6. Zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. Przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. Poprawa obsługi Użytkowników;
  9. Zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, treść nowego Regulaminu zostanie udostępniona na Stronie Internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika na Stronie Internetowej w zakładce „Regulamin Strony Internetowej”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.
 8. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 9. Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Użytkownicy będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. W przypadku sporu Usługodawcy z Użytkownikiem, niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.