Chat with us, powered by LiveChat

POBIERZ NASZĄ NOWĄ APKĘ: MÓJ SEMILAC I ODBIERZ LAKIER ZA 1 GROSZ

Ładuję...

REGULAMIN APLIKACJI MOBLINEJ SEMILAC

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji Semilac, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców.
 2. Regulamin aplikacji wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie w Aplikacji Semilac w zakładce „Regulamin” oraz na stronie internetowej www.semilac.pl/semilacapp, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, o ile nie spowoduje to pogorszenia sytuacji Usługobiorców.
 4. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo udostępnione w miejscach publikacji Regulaminu, o których mowa w ust. 2 powyżej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Dane kontaktowe Usługodawcy: Spółka Nesperta sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul. Tadeusza Rejtana 12A, 62-030 Luboń; adres e mail: reklama@nesperta.com

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Aplikacja Semilac” - aplikacja mobilna dystrybuowana przez lub na zlecenie Usługodawcy przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych umożliwiająca korzystanie z Funkcjonalności.
 2. „Funkcjonalność” - usługa świadczona nieodpłatnie przez Usługodawcę drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji Semilac na Urządzeniach Mobilnych szeregu funkcji związanych z ofertą Usługodawcy oraz organizowanymi przez niego wydarzeniami.
 3. „Konto” - udostępniona przez Usługodawcę dla Usługobiorcy przestrzeń w Aplikacji Semilac umożliwiająca korzystanie z jej Funkcjonalności, w tym wprowadzanie, przechowywanie, udostępnianie i edytowanie jego danych oraz komentarzy, a także zdjęć i grafik przez niego publikowanych.
 4. „Regulamin” - niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Aplikacji Semilac, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków osób korzystających z aplikacji.
 5. „Urządzenie Mobilne” - przenośne urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania, odbierania oraz wysyłania danych bez konieczności utrzymywania bezprzewodowego połączenia z siecią Internet;
 6. „Usługobiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pomocą aplikacji Semilac.
 7. „Usługodawca” - Nesperta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, ul. Tadeusza Rejtana 12A, 62-030 Luboń; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000463701; NIP: 7792413878; REGON: 302436962.

Rozdział 2

Zasady wykonywania i zakres usługi objętej regulaminem

§ 3

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, udostępnia do darmowej instalacji i korzystania Aplikację Semilac.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Aplikacji Semilac jest bezpłatne i dobrowolne. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Poprzez Aplikację Semilac Usługobiorca uzyskuje w szczególności dostęp do następujących rodzajów usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Funkcjonalności:
  1. dostęp do materiałów tekstowych, m. in. artykułów, plików audiowizualnych, zdjęć i grafik odnoszących się do produktów oferowanych przez Usługodawcę;
  2. notyfikacji typu „push“ informujących o bieżącej aktywności Usługobiorcy w Aplikacji Semilac, oraz aktywności innych Usługobiorców oraz Usługodawcy;
  3. modułu lokalizacji urządzenia umożliwiającego określenie jego położenia względem wskazanego przez Usługodawcę punktu;
  4. interaktywnego formularza służącego do publikacji przez Usługobiorcę komentarzy dotyczących treści opublikowanych w Aplikacji Semilac oraz publikacji własnych zdjęć i grafik;
  5. interaktywnego formularza służącego do wyróżniania, gromadzenia i zarządzania zdjęciami publikowanymi przez Usługodawcę lub innych Usługobiorców poprzez dodawanie ich do zbioru oznaczonego jako „ulubione”;
  6. dostęp do biblioteki rozpoznającej kolor z obrazu z aparatu fotograficznego Usługobiorcy, wyświetlenie wyniku i określenie na tej podstawie kilku propozycji lakierów hybrydowych znajdujących się w ofercie Usługodawcy;
  7. dostęp do rozbudowanej wyszukiwarki, umożliwiającej wyszukiwanie danych produktów Usługodawcy i zestawienia stylizacji w oparciu o różne kryteria, jak np.: kolor czy pora roku.
  8. dostęp do działającej w ramach Aplikacji Semilac platformy umożliwiającej dostęp oraz uczestniczenie w rankingu stylizacji stworzonego w oparciu o głosy Usługobiorców oddane za pośrednictwem Aplikacji Semilac;
  9. dostęp do materiałów szkoleniowych („mini kursów”) udostępnionych przez Usługodawcę;
  10. otrzymywanie informacji o różnych wydarzeniach oraz aktywnościach w ramach wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca świadczy wszelkie usługi dostępne przy użyciu Aplikacji Semilac zgodnie z Regulaminem.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Funkcjonalności Aplikacji Semilac konieczna jest uprzednia jej instalacja na Urządzeniu Mobilnym. W celu skorzystania z niektórych funkcji Aplikacji Semilac, a w szczególności: ustawianie zdjęcia profilowego, dodawanie stylizacji, komentowanie stylizacji, udział w wyzwaniach (zgłaszanie stylizacji do wyzwań), uczestnictwo w rankingach, otrzymywanie kodów rabatowych, uczestnictwo w grach organizowanych w ramach wydarzeń konieczna jest ponadto aktywacja Konta.
 6. Aktywacja Konta możliwa jest po uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji Semilac. W celu rejestracji Usługobiorca musi podać co najmniej swoje imię bądź pseudonim a także adres e-mail. Usługodawca może także wyrazić zgodę na rejestrację za pomocą swojego konta funkcjonującego w ramach serwisu Facebook.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do ustanowienia podczas rejestracji indywidualnego hasła dostępu do Aplikacji Semilac z zastrzeżeniem ust. 6 zd. 2 powyżej. Usługobiorca ma w każdym czasie możliwość zmiany hasła dostępu do aplikacji poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji w Aplikacji Semilac.

§ 4

 1. Instalacja Aplikacji Semilac na Urządzeniu Mobilnym Usługobiorcy stanowi rozpoczęcie korzystania z jej Funkcjonalności i jest jednoznaczna z pełną akceptacją przez Usługobiorcę treści Regulaminu.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji Semilac.
 3. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę może nastąpić w każdym momencie poprzez usunięcie Konta lub odinstalowanie aplikacji, bądź poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia w formie pisemnej bądź przesłanego na adres e-mail: semilacapp@nesperta.com

§ 5

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów teleinformatycznych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Usługobiorcy, a także za błędne działanie Aplikacji Semilac zainstalowanej na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

§ 6

Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. korzystania z Aplikacji Semilac jedynie w sposób przewidziany przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem;
 2. powstrzymania się od działań zakłócających prawidłową pracę systemu komputerowego, serwerów i sieci Usługodawcy oraz zmierzających do zmiany treści i kształtu Aplikacji Semilac;
 3. niepublikowania w Aplikacji Semilac żadnych treści mających charakter reklamowy czy promocyjny lub zachęcających do korzystania z jakichkolwiek produktów czy usług niepodchodzących od Usługodawcy;
 4. nieinstalowania i niekorzystania z Aplikacji Semilac za pośrednictwem oprogramowania wykonującego czynności w zastępstwie usługobiorcy (tzw. Bot).

§ 7

 1. Niedozwolone jest umieszczanie w Aplikacji Semilac treści bezprawnych, w szczególności zawierających groźby, treści wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, pornograficznych, a także dyskryminujących ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy z jakiejkolwiek innej przyczyny lub sprzecznych z prawem, lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Semilac w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, a także niniejszym Regulaminem.
 3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Aplikacji Semilac w sposób sprzeczny z Regulaminem stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Konta Usługobiorcy dopuszczającego się naruszeń.

Rozdział 4

Prawa autorskie i pokrewne

§ 8

 1. Usługobiorca, który korzysta z Funkcjonalności Aplikacji Semilac i w ten sposób, że publikuje komentarze, zdjęcia bądź grafiki stanowiące utwór w rozumieniu przepisów w zakresie prawa autorskiego, oświadcza, że są one wolne od wad prawnych i wszelkich roszczeń podmiotów trzecich.
 2. Z chwilą zamieszczenia w Aplikacji Semilac komentarza, zdjęcia lub grafiki pod postem Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z komentarza, grafiki lub zdjęcia wraz z ich opisaniem imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Usługobiorcy (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Usługodawcę. Usługodawca będzie mógł korzystać z ww. treści zgodnie z potrzebami Usługodawcy w jak najszerszym zakresie, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach cyfrowych - DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Discach, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie analogowej, dysku optycznym, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  2. zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych;
  5. tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia i rozpowszechniania rezultatów tych zmian (utworów zależnych);
  6. wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora (w tym www.akademiasemilac.pl, www.nesperta.pl, semilac.pl, blog.semilac.pl, semilacworld.com), na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w serwisach: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Tumblr, YouTube, Snapchat, Vine.co); udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych; rozpowszechnianie w czasopiśmie „Manifique Semilac Magazine”, a także swobodne linkowanie (odsyłanie), w tym m.in. na:
 3. Poza treściami wskazanymi w ust. 1 i 2 powyżej, wszelkie inne treści znajdujące się w Aplikacji Semilac, w tym oprogramowanie, dźwięk, muzyka, reklamy, stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy lub Usługodawca uzyskał stosowne licencje i treści te nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, nie mogą być przedmiotem obrotu na jakiekolwiek potrzeby, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Rozdział 5

Zasady i warunki wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji

§ 9

 1. Reklamacje w przedmiocie problemów w instalacji oraz nieprawidłowego działania funkcjonalności aplikacji Semilac określonych w § 2 pkt. 2 należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem reklama@nesperta.com w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Usługobiorcy: imię lub pseudonim, którym Usługobiorca posługuje się w Aplikacji Semilac, adres e-mail, nazwę i model urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem, nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem oraz opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu i funkcjonalności, której dotyczy problem.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie do Usługobiorcy pocztą elektroniczną na adres, z którego Usługodawca reklamację otrzymał.
 5. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Usługobiorcę lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu odpowiedzi.
 6. W przypadku niesatysfakcjonującego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo domagać się powtórnego jej zbadania. Decyzja Usługodawcy rozstrzygająca reklamację w wyniku powtórnego zbadania jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Usługobiorcy do dochodzenia swoich praw zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 7. Dane osobowe Usługobiorców, przekazane zgodnie z pkt 2, podlegają ochronie opisanej w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.

Rozdział 6

Wymagania techniczne

§ 10

Możliwość skorzystania przez Usługobiorcę z Aplikacji Semilac uzależniona jest od spełnienia następujących wymogów technicznych:

 1. bezprzewodowego dostępu do sieci Internet;
 2. posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail) lub aktywnego konta w serwisie Facebook;
 3. posiadania urządzenia mobilnego korzystającego z sytemu operacyjnego Android w wersji 5.x lub nowszej oraz iOS w wersji 9.x lub nowszej.
 4. dostępu do przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookies lub dostępu do systemu teleinformatycznego platformy dystrybucji aplikacji mobilnych.

Rozdział 7

Ochrona danych osobowych

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Usługodawca stosuje odpowiednie do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Usługobiorców, w celu ochrony danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Zasady ochrony danych osobowych opisane są w Polityce prywatności, dostępnej w zakładce Aplikacji Semilac oraz na stronie internetowej.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego udostępnienia w Aplikacji Semilac w zakładce „Regulamin” oraz na stronie internetowej semilac.pl/semilacapp
 2. Wszelka korespondencja związana z obsługą Aplikacji Semilac będzie prowadzona drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca wskazuje, że może zaistnieć potrzeba aktualizacji Aplikacji Semilac, w związku wprowadzonymi usprawnieniami działania aplikacji bądź występującymi aktualizacjami systemów Android i iOS.