Loading...

Semilac Drill Bit 013 – ball

Semilac Drill Bit 013 – ball
€5.90
-
+

Dzięki możliwości wykonywania obustronnych ruchów cała praca przy opracowywaniu płytki paznokcia pójdzie znacznie szybciej! W końcu chodzi o to, byś mogła błyskawicznie przejść do kluczowego etapu, czyli zdobienia, prawda? 

Dodatkowo frez jest bardzo wytrzymały. Intensywna praca i częsta sterylizacja to jego codzienność. Posłuży Ci bardzo długo, dzięki odpornej na ścieranie powłoce!

Expand
Usage

DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI NARZĘDZI KOSMETYCZNYCH

Narzędzia metalowe należy przed użyciem poddać procesowi dekontaminacji.

Etapy obróbki narzędzi do manicure/pedicure:

  • mycie
  • dezynfekcja
  • sterylizacja

Po wykonaniu usługi wszystkie narzędzia są uważane za skażone i muszą zostać poddane ponownemu procesowi wyjaławiania. Procedura ta jest również konieczna przed rozpoczęciem pracy z nowymi narzędziami.

Po wykorzystaniu narzędzia należy oczyścić z pozostałości organicznych oraz pozostałości po lakierach lub akrylu i umieścić w myjce ultradźwiękowej z roztworem myjąco-dezynfekującym.

Wybierając środki dezynfekujące, należy pamiętać o maksymalnie szerokim spektrum działania na wirusy osłonkowe i bezosłonkowe, grzyby i drożdżaki, bakerie oraz prątki gruźlic.

Najlepsze efekty uzyskuje się stosują myjki ultradzwiękowe

WAŻNE!             

Podczas dezynfekcji należy ściśle przestrzegać instrukcji przygotowywania wybranego preparatu! Nieprzestrzeganie zasad przygotowania roztworu, czasu ekspozycji, temperatury oraz stężenia może spowodować korozję i utratę właściwości tnących narzędzi. Narzędzia już zardzewiałe lub mające oznaki korozji należy odrdzewić lub wyrzucić. Nie wolno dezynfekować w jednej kąpieli narzędzi zardzewiałych i niezardzewiałych.

Po wykonaniu procedury dezynfekcji konieczne jest przepłukanie narzędzi wodą, aby usunąć pozostałości roztworu dezynfekującego. Po wypłukaniu narzędzia należy bezwzględnie wysuszyć np. ręcznikiem bezpyłowym, a następnie części ruchome zaoliwić parafiną medyczną. Narzędzia metalowe nadają się do sterylizacji wysokotemperaturowej w autoklawie typu B.

Narzędzia należy sterylizować w barierze sterylnej (torebki lub rękawy papierowo-foliowe) dla zachowanie jałowości po sterylizacji i możliwości ich przechowywania. Narzędzia powinny być sterylizowane tylko w sprawnych autoklawach z ważnym przeglądem oraz tylko i wyłącznie przy zastosowaniu wody demineralizowanej lub destylowanej o czystości określonej przez producenta autoklawu. Użycie wody złej jakości może spowodować korozję oraz zniszczenie narzędzia.

Nie zalecamy stosowania sterylizatorów kulkowych. Może to spowodować uszkodzenie mechaniczne i brak jałowości narzędzi. Niewłaściwe umycie lub dezynfekcja narzędzi po ich użyciu lub pominięcie jednego z etapów znacznie zmniejsza skuteczność sterylizacji oraz może powodować korozję i rdzewienie.

Podczas obróbki narzędzi ważne jest:

  • Używać środków ochrony osobistej (nakrycie głowy, maseczka, długie gumowe rękawiczki, fartuch wodoodporny);
  • Nie używać mosiężnych/miedzianych szczotek lub metalowych gąbek do czyszczenia itp.
  • Nie stosować preparatów na bazie alkoholu
  • Temperatura roztworu dezynfekującego nie większa niż 40C
  • Nie używać wody chlorowanej do przygotowywania roztworu dezynfekującego ani do płukania narzędzi

Marka Semilac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie narzędzi w wyniku nieprzestrzegania zasad dezynfekcji i sterylizacji. Odporność na korozję stali, narzędzia zachowują tylko wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady i instrukcje, a także przy użyciu wysokiej jakości i certyfikowanych środków do mycia i dezynfekcji. Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji i procedur załączonych do preparatów dezynfekcyjnych i urządzeń sterylizujących.

Expand

Professional drill bit with diamond coating for perfect treatment of cuticles and smoothing of nail folds. Extremely durable, abrasion-resistant coating guarantees extended use of the drill bit.

The ball-shaped drill bit is designed for preparing cuticles and smoothing nail folds. Perfect for clippers-free manicure and pedicure. Thanks to the ability to move in both directions it reduces working time. Intended for disinfection and sterilisation in a cosmetic autoclave. Designed for professional nail stylists.

Benefits of using the ball-shaped drill bit:

· Excellent for working on cuticles and smoothing nail folds

· Extended lifetime of the drill bit due to abrasion-resistant coating

· Accelerates working time

· Perfect for clippers-free manicure and pedicure

· Intended for disinfection and sterilisation in a cosmetic autoclave

 

DISINFECTION AND STERILISATION OF COSMETIC TOOLS

Metal tools should be decontaminated before use.

Steps in the treatment of manicure/pedicure tools:

● washing

● disinfection

● sterilisation

After the service has been completed, all tools should be considered contaminated and must undergo a new sterilisation procedure. This procedure is also necessary before working with new tools.

After use, tools must be cleaned of any organic, varnish or acrylic residues and placed in an ultrasonic cleaner with a cleaning and disinfecting solution.

In selecting disinfectants, care should be taken to ensure the maximum possible broad-spectrum action against enveloped and non-enveloped viruses, fungi and yeasts, bacteria and mycobacteria.

The best results are obtained using ultrasonic baths.

PLEASE NOTE! When disinfecting, strictly observe the preparation instructions for the chosen disinfectant! Failure to observe the instructions regarding the preparation, exposure time, temperature and concentration can lead to corrosion and loss of cutting properties. Tools that are rusty or show other signs of corrosion should have the corrosion removed or be discarded. Do not disinfect rusty and non-rusty tools in the same bath.

After the disinfection procedure, the tools must be rinsed with water to remove any residual disinfectant. After rinsing, the tools must be completely dried, by using a dust-free towel for example and then the moving parts should be lubricated with medical-grade paraffin. Metal tools are suitable for high-temperature sterilisation in a Class B autoclave.

Tools should be sterilised in a sterile barrier (paper-foil bags or sleeves) to ensure continued sterility after the sterilisation and during storage. Tools should be sterilised only in functioning autoclaves with a valid inspection certificate and only using demineralised or distilled water of a purity specified by the autoclave manufacturer. The use of water of poor quality may cause corrosion or other damage to the tool.

We do not recommend using ball sterilisers. These may cause mechanical damage and/or insufficiently sterilise the tools. Inadequate washing or disinfection of tools after use, or skipping one of the steps described significantly reduces the effectiveness of the sterilisation and may cause corrosion.

During tool treatment it is important to:

● Use personal protective equipment (headgear, mask, long rubber gloves, waterproof apron);

● Not use brass/copper brushes or metal sponges for cleaning;

● Not use alcohol-based products;

● Ensure that the temperature of the disinfectant solution does not exceed 40C;

● Not use chlorinated water to prepare a disinfectant solution or to rinse tools.

The Semilac brand is not liable for damage to tools as a result of a failure to comply with the rules of disinfection and sterilisation. Tools retain their corrosion resistance only if all rules and instructions are followed and provided that high quality and certified cleaning and disinfecting agents are applied. It is essential to follow any instructions and procedures attached to disinfectant preparations and sterilisation devices.

Your reviews

We are looking for reviews for this product...

No one has reviewed this product yet

Add your own review
Add your own review

Write a review

Semilac Drill Bit 013 – ball

Semilac Drill Bit 013 – ball
Your Rating
required fields
Weight Moc Przeznaczenie Materiał Zasilanie Kształt Prędkość obrotowa