Ładuję...

Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy działający pod adresem  www.semilac.pl/akademia („Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez Nesperta – właściciel marki Semilac. Nesperta Europe sp. z o.o.; Obornicka 7; 62-002  Jelonek; Polska. KRS: 0000860765 | NIP: 5252837102 | REGON: 387104337 | BDO: 000565716. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 15.000.000,00 zł.; telefon: 61 861 00 33, telefon kom.: 533 767 333, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): akademia.poznan@semilac.comNesperta” lub „Organizator”).

 

§ 1. Definicje

 1. Dokument Potwierdzający – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Organizatorem. Dokument Potwierdzający zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej „Ustawa”), które są wymagane na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy.
 2. Klient – osoba fizyczną tym  Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym dokonująca zamówienia Usług.
 3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu w art. 221 Kodeksu cywilnego, osobą fizyczną, która dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – dostępne po Rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o Zamówieniach Klienta składanych w Sklepie Internetowym, w ramach którego Klient ma możliwość, in. zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania Zamówień, wglądu do wcześniej złożonych Zamówień oraz usunięcia Konta.
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, wskazująca wybrane przez Klienta Usługi oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w tym w zakresie: zamawianych Usług oraz wyboru sposobu płatności.
 6. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta – osoby fizycznej dla strony internetowej semilac.pl/akademia w tym dla strony Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem: www.semilac.pl/akademia do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe w formacie PDF stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który dotyczy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienie –  złożona   Organizatorowi   przez   Klienta   oferta   zawarcia   umowy o świadczenie Usług na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożona na formularzu wygenerowanym na stronie Sklepu Internetowego i dotycząca co najmniej jednej zamawianej Usługi.
 10. Usługa – umożliwienie Klientowi uczestnictwa w Kursie lub w Pokazie prowadzonym przez Organizatora.
 11. Kurs – organizowane przez Organizatora zajęcia prowadzone w formie Szkolenia albo Warsztatu.
 12. Szkolenie –   zajęcia, w czasie których   uczestnik   ma   możliwość zdobycia   wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu manicure, stylizacji paznokci lub innych zabiegów kosmetycznych, których zakres jest każdorazowo wskazany w opisie danego Szkolenia. Na życzenie uczestnika, który ukończył Szkolenie, Organizator wystawia Certyfikat jego ukończenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Szkolenia, chyba że uczestnik Szkolenia zrezygnuje z jego otrzymania. W przypadku niektórych Szkoleń, co każdorazowo zostanie wskazane w opisie danego Szkolenia, uzyskanie Certyfikatu wymaga pozytywnego zaliczenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności nabytych podczas takiego Szkolenia. Uczestnikom Szkoleń udostępniane są materiały szkoleniowe.
 13. Warsztat – zajęcia o prostszej niż Szkolenie formule, w czasie których uczestnik ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu każdorazowo wskazanego w opisie danego Warsztatu. Po zakończeniu Warsztatu Organizator nie wydaje Certyfikatu.
 14. Pokaz – przeprowadzony przez Organizatora pokaz produktów Organizatora lub metod stosowania produktów Organizatora, w tym w zakresie manicure, stylizacji paznokci lub innych zabiegów kosmetycznych. Na życzenie uczestnika, który uczestniczył w Pokazie, Organizator wystawia Świadectwo Uczestnictwa w Pokazie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Pokazu, chyba że uczestnik Pokazu zrezygnuje z jego otrzymania.
 15. Certyfikat – imienny dokument wystawiany przez Organizatora uczestnikowi, który ukończył Szkolenie. W niektórych przypadkach warunkiem uzyskania Certyfikatu jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu wiedzy i umiejętności nabytych podczas takiego Szkolenia (każdy taki przypadek będzie wyraźnie wskazany w opisie właściwego Szkolenia). Certyfikat jest wystawiany wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, która faktycznie brała udział w danym Szkoleniu, a w przypadku Certyfikatu wymagającego zaliczenia sprawdzianu – wyłącznie osobie fizycznej, która zaliczyła ten sprawdzian z wynikiem pozytywnym, czyli w przypadku sprawdzianu weryfikującego umiejętności: poprzez wykazanie się opanowaniem umiejętności objętych Szkoleniem.
 16. Świadectwo Uczestnictwa w Pokazie – imienny dokument wystawiany przez Organizatora uczestnikowi, który uczestniczył w całym Pokazie. Uzyskanie Świadectwa Uczestnictwa w Pokazie nie jest uzależnione od zaliczenia jakiegokolwiek sprawdzianu wiedzy lub umiejętności. Świadectwo Uczestnictwa w Pokazie jest wystawiane wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, która faktycznie brała udział w danym Pokazie.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, w tym: składania Zamówień na Usługi dostępne w Sklepie Internetowym, świadczenia Klientowi zamówionych Usług, uiszczenia przez Klienta opłaty za Usługi oraz uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, stosownie do przepisów Ustawy.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania katalogu Usług oraz składania Zamówień, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikacje przez protokół HTTPS; b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetowa obsługującą standard HTML 5 oraz technologie kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 38.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 47.0 lub nowszej, Opera w wersji 34.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli; c) włączoną obsługę Java Script oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce). Jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie, musi również dysponować kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie zgodnie z jego Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności, do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, w tym w konta innych Klientów, czy też w jego   poszczególne   elementy   techniczne   lub informatyczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też bezprawnego korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania zapłaty za Usługi. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 4. W przypadku, gdy ze Sklepu Internetowego korzysta osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, osoba fizyczna, która w jej imieniu korzysta ze Sklepu lub składa Zamówienie, potwierdza, że ma prawo do reprezentowania takiego podmiotu.
 5. Organizator nie     ponosi    odpowiedzialności    za    zakłócenia,    w    tym    przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem Internetowym.
 6. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://semilac.pl/akademia/regulamin oraz pod adresem Organizatora: Akademia Semilac Jugosłowiańska 43, 60-149 Poznań. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klienta, w tym odnosić skutku w stosunku do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie takich zmian Regulaminu. W każdym przypadku zastosowanie znajduje Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.
 7. Organizator poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji o takiej zmianie wraz z treścią zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta przy rejestracji Konta (lub zmieniony później) jako adres do kontaktu oraz zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu Zmiana Regulaminu Organizatora wejdzie w życie w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od dnia poinformowania o takiej zmianie. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu Organizatora, powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego, a dodatkowo w przypadku Klientów zarejestrowanych skorzystać ze swojego uprawnienia do usunięcia Konta.

 

§ 3. Korzystanie ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego, jako:
  • Klient posiadający zarejestrowane Konto i korzystający ze Sklepu Internetowego po zalogowaniu na Konto; lub
 2. Rejestracja Konta. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://semilac.pl/akademia/customer/account/create/ to jest:
  • podania następujących danych: (i) imienia i nazwiska/danych do faktury wystawianej Klientowi; (ii) adresu do faktury wystawianej Klientowi; (iii) adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), na który Organizator może kontaktować się z Klientem; (iv) numeru telefonu kontaktowego; oraz (v) hasła spełniającego następujące, minimalne wymagania co do jego złożoności, pięć liter.
  • zapoznania się Klienta z Regulaminem Sklepu Internetowego i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności poszczególnych stron Sklepu Internetowego (w tym przeglądanie katalogu Usług, korzystanie z Konta), są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie na Konto odbywa się przy użyciu następujących danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym: adresu e-mail oraz hasła.
 5. Organizator ma prawo zablokować Konto Klienta (tj. uniemożliwić Klientowi uzyskiwanie dostępu oraz dokonywanie modyfikacji w Koncie), jeżeli działanie Klienta w ramach Sklepu Internetowego narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie   powiadomiony   na   adres   poczty   elektronicznej   wskazany za pośrednictwem Konta z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zablokowanie Konta oznacza wypowiedzenie przez Organizatora umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta, ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Organizatora przed zablokowaniem Konta podlega wykonaniu na zasadach formuły „Kup bez Rejestracji”, o której mowa w punkcie 3.9 poniżej.
 6. Klient może, w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od otrzymania zawiadomienia o zablokowaniu Konta, zwrócić się do Organizatora o przekazanie danych zgromadzonych na Koncie, w szczególności kopii składanych Zamówień. Organizator przekaże takie dane Klientowi w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przesłania żądania przez Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dane dostępne na Koncie zostaną usunięte.
 7. W każdej chwili Klient może usunąć swoje W tym celu, po zalogowaniu się do Konta, w zakładce „Mój Profil” należy kliknąć oraz potwierdzić użycie opcji „Usuń konto”. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta, wygasa z chwilą usunięcia Konta Klienta. Usunięcie Konta jako takie nie powoduje odstąpienia od zawartych z Klientem umów dotyczących Usług, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane (umowy te są wtedy wykonywane w formule „Kup bez rejestracji”). W celu odstąpienia od takiej umowy, jeśli taka jest intencja Klienta, powinien on złożyć odrębnie oświadczenie o odstąpieniu.
 8. W przypadku, gdy Klient nie loguje się na Konto przez okres co najmniej 1 (jednego) roku, Organizator ma prawo usunąć Klient zostanie zawiadomiony przez Organizatora o zamiarze usunięcia Konta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Klient będzie nadal zainteresowany posiadaniem Konta i przed upływem terminu 7-dniowego od otrzymania zawiadomienia Organizatora poinformuje o tym Organizatora, wysyłając odpowiedź na zawiadomienie Organizatora o zamiarze usunięcia Konta lub zaloguje się na Konto, wówczas Konto nie zostanie usunięte.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego i jest rozwiązywana z chwilą: a) w przypadku zarejestrowanych Klientów – zablokowania Konta, o którym mowa w ust. 3.5 powyżej albo usunięcia Konta, o którym mowa w ust. 3.7 powyżej; b) w przypadku niezarejestrowanych Klientów – zakończenia korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

§ 4. Informacja o Usługach

 1. Informacje o Usługach, w tym ceny i opisy Kursów oraz Pokazów, widniejące na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny wszystkich Usług dostępnych na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny Usług nie obejmują kosztów dojazdu na Kurs lub Pokaz   i zakwaterowania, które Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. Informacja o cenie danej Usługi objętej Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta od Organizatora informacji o realizacji Zamówienia przez Organizatora zgodnie z § 5 niniejszego
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług oferowanych w Sklepie Internetowym, zamieszczania informacji o   nowych   Usługach,   wycofywania   Usług z katalogu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, jednakże wyłącznie w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Organizator potwierdza, że wykonywanie przez niego   uprawnień, o których   mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Organizatora przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
 5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących dozwolonego użytku chronionych utworów, Klient nie może zwielokrotniać ani wykorzystywać opisów Usług, ani jakichkolwiek innych informacji zawartych w Sklepie Internetowym, w tym materiałów zdjęciowych i innych materiałów graficznych lub słowno-graficznych, do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zamawiania Usług w Sklepie Internetowym. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze zdjęć, opisów Usług lub innych informacji zawartych w Sklepie Internetowym w innych celach może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

 

§ 5. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem semilac.pl/akademia
 2. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  • przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Konto; lub
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać wybrane Usługi oraz ich liczbę. Następnie pojawi się informacja podsumowująca Zamówienie Klienta, w tym informacje o: zamawianych Usługach i ich liczbie oraz cenie zamawianych Usług, w tym ich cenie łącznej. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym należy kliknąć na przycisk „Przejdź do płatności”. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Organizatora, a Klient zostanie przekierowany na stronę wyboru sposobu i terminu zapłaty. Na tej stronie Sklepu Internetowego będzie przedstawiona informacja o sposobach i terminach zapłaty w Sklepie Internetowym oraz o innych warunkach dotyczących płatności. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Usługi objęte Zamówieniem niezwłocznie po jego złożeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego Organizatorowi oferty zawarcia umowy zgodnie z treścią Zamówienia, w którym Klient składa Organizatorowi ofertę nabycia wskazanych w Zamówieniu Usług, po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny Usług podanych w Zamówieniu. Stanowiące ofertę Zamówienie Klienta wiąże go przez 3 (trzy) dni robocze od dnia jego złożenia.
 7. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany na Koncie lub w formularzu zakupowym (formuła „Kup bez rejestracji”) Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klienta zostanie wysłane przez Organizatora niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jego otrzymania przez Następnie, w terminie związania ofertą, o którym mowa w punkcie 5.6 powyżej, Organizator może przyjąć Zamówienie. W razie przyjęcia Zamówienia Organizator wysyła informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z przystąpieniem do realizacji czynności mających na celu umożliwienie uczestnictwa w Usłudze lub Usługach objętych danym Zamówieniem. Wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji Organizator przekaże Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Dokument Potwierdzający, wzór odstąpienia od Umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od Umowy. W przypadku niedokonania płatności za Usługi objęte Zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia jego złożenia, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 8. Umowa o świadczenie wskazanych w Zamówieniu Usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Informacja Organizatora o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w punkcie 5.6. Jeżeli Organizator nie wyśle informacji o realizacji Zamówienia w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, oferta Klienta przestaje wiązać i umowa o świadczenie Usług objętych Zamówieniem nie dochodzi do skutku (nie zostaje zawarta). W takim przypadku, jeśli Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Organizator ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Zamówienie, tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od wysłania do Klienta informacji o nieprzyjęciu Zamówienia, a w każdym razie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 5.6 powyżej. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami nie stosuje się art. 662 Kodeksu cywilnego oraz 682 Kodeksu cywilnego.
 10. Klient będzie informowany przez Organizatora o zmianach w statusie realizacji Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie.

§ 6. Sposoby Płatności

 1. Płatności w Sklepie Internetowym dokonuje się za pośrednictwem systemu płatności Autopay. Operatorem systemu Autopay jest z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 2. System płatności Autopay umożliwia dokonywanie płatności w formie:
  • przelewu bankowego; lub
  • kartą kredytową.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji dokonanej przez system Autopay.

 

 

§ 7. Usługi (Szkolenia, Warsztaty, Pokazy) oraz ich odwołanie

 1. Organizator gwarantuje Klientowi możliwość wzięcia udziału w Kursie (Szkoleniu lub Warsztacie) lub w Pokazie z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Organizatora (tj. wysłania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji) i dokonania przez Klienta zapłaty za Kurs, z zastrzeżeniem postanowień punktów 7.5-7.7.
 2. Przedmiot danego Kursu (Szkolenia lub Warsztatu) lub Pokazu określony jest każdorazowo w informacji o danej Usłudze, umieszczonej w Sklepie Internetowym, z którą Klient może się zapoznać przed złożeniem Zamówienia.
 3. Kursy (Szkolenia lub Warsztaty) i Pokazy prowadzone są w miejscu i czasie wskazanym każdorazowo w informacji o danej Usłudze, umieszczonej w Sklepie
 4. Podczas i w związku z Kursami (Szkoleniami lub Warsztatami) ich uczestnicy, po wyrażeniu przez siebie zgody, mogą nawzajem pełnić wobec siebie rolę: (i) modeli poddawanych zabiegom kosmetycznym objętym danym Kursem (Szkoleniem lub Warsztatem), wykonywanych przez prowadzącego lub innych uczestników takiego Kursu lub (ii) osób wykonujących takie zabiegi innym uczestnikom Kursu (Szkolenia lub Warsztatu). W tym zakresie uczestnicy zobowiązują się do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz do stosowania w tym zakresie wszelkich zaleceń i dyspozycji osób prowadzących lub nadzorujących dany Podczas i w związku z Pokazami niektórzy ich uczestnicy, po wyrażeniu przez siebie zgody, mogą pełnić rolę modeli poddawanych zabiegom kosmetycznym objętym danym Pokazem, a wykonywanych przez prowadzącego dany Pokaz.
 5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany programu Kursu (Szkolenia lub Warsztatu) lub Pokazu, miejsca lub czasu ich odbywania, jednakże nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni przed planowanym dniem ich rozpoczęcia. Organizator informuje Klientów o każdorazowej zmianie przedmiotu Usługi, miejsca lub czasu jej odbywania poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail). W przypadku dokonania przez Organizatora takiej zmiany, jeśli Klientowi upłynął już 14-dniowy (czternastodniowy) termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie, Klient ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w takim Kursie lub Pokazie i odstąpić od umowy w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji o dokonanej przez Organizatora zmianie.W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w takim Kursie lub Pokazie, Organizator dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji z takiego Kursu lub Pokazu, zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty za Usługę.
 6. Organizator może w informacji o Usłudze zastrzec, że Kurs (Szkolenie lub Warsztat) lub Pokaz odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenia się na niego określonej minimalnej liczby uczestników. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do odwołania Usługi, gdy liczba jej uczestników nie osiągnie takiego ustalonego Organizator może skorzystać z uprawnienia do odwołania Usługi nie później, niż na 3 (trzy) dni przed planowanym jej rozpoczęciem. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odwołania danej Usługi, Organizator przesyła do Klientów, którzy nabyli tę Usługę, oświadczenie informujące o jej odwołaniu, a także dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności uiszczonych przez Klienta za taką Usługę, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania takiego oświadczenia Klientowi. Zamiast odwołania Usługi, Organizator może skorzystać z procedury wskazanej w ust. 7.5 powyżej.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zastrzeżenia maksymalnej liczby Klientów mogących wziąć udział w Usłudze. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników mogących wziąć udział w danej Usłudze, uniemożliwione zostanie składanie dalszych Zamówień na taką Usługę.
 8. W przypadku, gdy będzie przetwarzany i upubliczniany wizerunek uczestnika Usługi, będzie się to obywało podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawa autorskiego. Wówczas Organizator będzie zobowiązany do odrębnego uzyskania stosownej zgody od uczestnika Usługi.”

 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy (z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.7) bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora w terminie wskazanym w punkcie 8.1. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu w jednej z następujących form:
  • w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: Nesperta sp. z o.o., Akademia Semilac ul. Jugosłowiańska 43, 60-149 Poznań;
  • w formie elektronicznej na następujący adres email: poznan@semilac.com
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystania formularza, dostępnego w recepcji Akademii Semilac (można poprosić o niego mailowo akademia.poznan@semilac.com). Użycie tego wzoru formularza odstąpienia od Umowy nie jest obowiązkowe.
 4. Konsument może odstąpić od umowy zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Usług ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Usług ujętych w Zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Usług ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w zakresie dokonanego odstąpienia.
 6. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 7. Organizator informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy, w przypadku, gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a jednocześnie po rozpoczęciu świadczenia usługi, które nastąpiło na wyraźne żądanie Konsumenta (za jego wyraźną zgodą), i przed jej zakończeniem, Konsument będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy Organizator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia tej Usługi przez Organizatora został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy po wykonaniu Usługi przez Organizatora (utrata prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Organizatora).
 9. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub na rzecz takiego Klienta, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokości straty rzeczywiście poniesionej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nie wyższej jednak niż cena zapłacona Organizatorowi przez takiego Klienta za Usługę na podstawie zawartej
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Klienta niebędącego Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora za szkodę umyślną.
 3. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Klient niebędący Konsumentem może   dochodzić   naprawienia   szkody   wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu i w granicach określonych w punktach 9.1 i 2.
 4. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 10. Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego lub w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, Klient może złożyć reklamację Reklamację składa się niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od stwierdzenia nieprawidłowości lub stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamację wraz z jej opisem na adres: Nesperta sp. z o.o. Akademia Semilac ul. Jugosłowiańska 43, 60-149 Poznań lub na adres poczty elektronicznej (adres e-mail): poznan@semilac.com
 3. W ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, Organizator ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Ewentualny zwrot płatności nastąpi takim samym sposobem, jakim Klient dokonał zapłaty. W przypadku Klientów będących Konsumentami, zwrot płatności może nastąpić także w sposób wskazany przez Konsumenta.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego sądu polubownego - przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w celu pozasądowego rozwiązania sporu cywilnoprawnego z Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, o którym mowa w 39 i następnych ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w szczególności takich jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), www.konsumenci.org).
 5. Ponadto, na podstawie rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Komisja Europejska powołała platformę służącą rozstrzyganiu sporów konsumenckich w trybie online, która dostępna jest na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (łącze elektroniczne do platformy ODR).

 

§ 11.     Dane Osobowe

 1. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia ogólnych warunków lub regulaminów stosowanych przez Klientów niebędących Konsumentami nie znajdują zastosowania do umów zawieranych w Sklepie
 2. Regulamin oraz umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem podlega prawu